Политика за защита на личните данни

Обща информация

От 25 май 2018 година влезе в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни, ЛАЙФ ЕНД ТРАВЪЛ ЕООД  отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни и длъжностното лице по защита на личните данни:
Наименование "ЛАЙФ ЕНД ТРАВЪЛ" ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ : ……………..
Седалище и адрес на управление: България, София
E-mail: lifeandtravel@abv.bg
Телефон.: 0988 71 61 60
Номер на удостоверение за администратор на личните данни № …………..

Информация относно компетентния надзорен орган
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

„ЛАЙФ ЕНД ТРЪВЪЛ“ЕООД (наричан по-долу Администратор) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1) Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на рекламни и други услуги, изпращане на онлайн издания и други, въз основа на:

1. изрично получено съгласие от Вас;

2. спазване на законово задължение.

 

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) Администраторът събира и обработва предоставените от Вас лични данни, във връзка с използването на нашите услуги, включително за следните цели: създаване на страница в Каталог или получаване на друга рекламна услуга, абониране за получаване на онлайн издание, счетоводни цели, статистически цели, изпращане на информационни и промоционални съобщения, подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти, събития и други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас.

(2) Администраторът спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни: законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, ограничение на целите на обработване, съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни, точност и актуалност на данните, ограничение на съхранението с оглед постигане на целите, цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси: изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

 

Видове лични данни, които събираме, обработваме и съхраняваме

Чл. 3. (1) Администраторът извършва следните операции с личните данни за следните цели:

при сключване на договор за

Изпращане на онлайн издание - бюлетин, списание, книга или друго, за което сте изразили изрично съгласие чрез абониране.

Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават;

(2) Администраторът обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, държава, телефон, адрес за достака на поръчка)
Цел, за която се събират данните: 1) Регистрация на потребител; 2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения; 3) Приготвяне и изпращане на направените поръчки
Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в www.sangado.bg, между Администраторът и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

Други данни, които Администраторът обработва – При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, Администраторът събира данни за използвания IP адрес.

Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.
Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна - чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;

(4) Личните данни са събрани от администратора само от лицата, за които се отнасят.

(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

 

Чувствителни лични данни

Чл. 4. Администраторът не събира и не обработва лични данни, които:

разкриват расов или етнически произход;
разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

 

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 5. (1) Администраторът съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от:

1.съществуването на Вашата страница в Каталога или друга рекламна услуга или форма,

2. съществуването на Вашия абонамент за получаване на онлайн издания.

(2) След изтичането на срока по ал 1, администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички лични данни, с изключение на тези по ал.3, без ненужно забавяне.

(3) Администраторът съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока по ал. 1.

 

Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 6. (1) Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

(2) Администраторът Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

 

ВАШИТЕ ПРАВА ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЕНИЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 7. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Администратора за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст или чрез отписване от абонамент.

(2) Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) След като оттеглите съгласието си, Администраторът заличава Вашите данни, освен когато   С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.

 

Право на достъп

Чл. 8. (1) Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) Администраторът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

 

Право на коригиране или попълване

Чл. 9. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до Администраторът.

 

Право на изтриване („Да бъдеш забравен“)

Чл. 10. (1) Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне.

(2) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане през опцията във Вашия профил или писмено искане, изпратено до Администраторът.

 

Право на ограничаване

Чл. 11. Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

 

Право на преносимост

Чл. 12. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват от Администратора с искане, отправено на имейл адреса или директно да го изтеглите, когато това е технически възможно.

(2) Вие можете да поискате от Администратора директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо. Вашето искане за директно прехвърляне на личните Ви данни на трето лице трябва да е писмено.

 

Право на получаване на информация

Чл. 13. Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

 

Право на възражение

Чл. 14. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни, които се отнасят до Вас.

 

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 15. (1) Когато администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) Администраторът не е длъжен да Ви уведомява:

1.когато е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
2. когато е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
3. когато уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

 

Лица, които съхраняват или на които се предоставят личните Ви данни

Чл. 16. Администраторът предоставя Ваши лични данни на трети лица единствено, когато това се налага:

1.за да Ви предоставим желана от Вас услуга;

2. за изпълнение на установено в закон задължение;

3. по искане на компетентен държавен орган;

4. по Ваше искане.

За доставяне на наши онлайн издания, за които сте се абонирали, предоставените от Вас данни:  съгласно изпълнение на Вашите поръчки, администраторът предоставя Вашите имена, телефон, имейл и адрес за доставка на транспортната компания, която доставя поръчките.

Администраторът съхранява всички Ваши данни на наетите по договор хостинг услуги от хостинг компания на територията на България.

Вашите Администраторът предоставя Вашите имейли за нуждите на счетоводно отчитане

Всички гореизброени лица са компании стриктно изпълняващи разпоредбите на GDPR.

Чл. 17. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

 

Право на жалба

Чл. 18. В случай на нарушаване на правата Ви, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес:

Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg